Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Sesja RPG Traktaty, porozumienia i inne ugody...

Traktaty, porozumienia i inne ugody...

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • Wolf
  Participant
  #2015

  Traktat Pokojowy Przez i Pomiędzy Klingońskim Imperium a UFPOdpowiednia wersję podpisało również Romulańskie Imperium wraz z poprawką w sekcji 4aSekcja 1Ten Traktat Pokojowy jest zawarty z datą 3199.5 pomiędzy Klingońskim Imperium a UFP.Wszelkie wrogie zarówno kosmiczne jak i planetarne działania pomiędzy sygnatariuszy tego traktatu i ich sprzymierzeńców zostaną natychmiast wstrzymane i zakończone. Wszystkie siły zbrojne prowadzące jakiekolwiek działania wojenne są i pozostaną wyłączone do czasu wyjaśnienia przyczyn tego konfliktu pomiędzy walczącymi stronami.Sekcja 2Pomiędzy terytoriami przyległymi do Klingońskiego Imperium i UFP zostaje ustanowiona strefa neutralna, 7.5 parseka szeroka w horyzontalnej i wertykalnej względem płaszczyzny galaktyki.Sekcja 3Cały personel i urządzenia wszelkiego typu identyfikowalne z jedną ze stron zostaną usunięte ze Strefy Neutralnej nie dłużej jak w 500 dni po zawarciu tego traktatu. Żaden personel lub urządzenia nie może być ponownie tam zainstalowany. Każda militarna jednostka wchodząca do strefy neutralnej zostanie natychmiast wyłączona.Sekcja 4Przyjdzie czas kiedy UFP i Klingońskie Imperium będą sprzymierzeńcami i przyjaciółmi, pracującymi razem aby szerzyć pokój i harmonie. Do tego czasu, żaden z sygnatariuszy nie zabroni pokojowego dostępu do jego baz i urządzeń poza strefą neutralną.Sekcja 4a (dodatek do traktatu pomiędzy UFP i Romulańskim imperium)W celu zminimalizowania zaistnienia wypadku lub nieuniknionego naruszenia Strefy Neutralnej obie strony godzą się na utrzymywanie stałego nadzoru na częstotliwości podprzestrzennej 1788.23 MCy (Kanał K) Sekcja 5Jesteśmy świadomi tego że, w obrębie Strefy Neutralnej, istnieje wiele cywilizacji które mogłyby czerpać korzyści z kontaktu z zaawansowanymi kulturami jakimi są UFP i Klingońskie Imperium. Dlatego też Organia wyrazi zgodę na taki kontakt i wymianę kulturalną. W każdej sprawie Organia będzie prowadziła mediacje i przyznawała które w naszym jedynym osądzie będą najlepszym rozwiązaniem dla tych kultur. Podpisane przez UFP, Klingońskie Imperium oraz Organie z datą 3199.5Podpisane prze UFP i Romulańskie Imperium z datą 15 marca 2161 Jeśli chodzi o Khitomer 2293, zostało tam zawarty traktat rozjemczy o utworzeniu strefy neutralnej pomiędzy Imperium Klingońskim a UFP. Obydwa powyższe traktaty to traktaty pokojowe. Przy przekraczaniu Strefy Neutralnej należy stosować się do sekcji 2,3,4(4a).

  Wolf
  Participant
  #17502

  Traktat Sojuszniczy Przez i Pomiędzy Klingońskim Imperium a UFP Sekcja 1 Sojusz ten jest zawarty z datą ......... pomiędzy Klingońskim Imperium a UFP. Sygnatariusze tego traktatu obiecują sobie pokój i przyjaźń i że nie wejdą do żadnego sojuszu lub zobowiązania skierowanego przeciwko jednej ze Stron. Zobowiązują się do kontynuowania wymiany założeń wobec spraw politycznych i ekonomicznych natury generalnej, które mogłyby urosnąć. Obiecują sobie wzajemnie dalej wzajemną pomoc w granicach swoich własnych interesów.Sekcja 2W przypadku bezpośredniej prowokacji lub zagrożenia jednej ze Stron przez agresora, druga strona zobowiązuje się do udzielenia pomocy i wsparcia Stronie zaatakowanej wszystkimi swoimi siłami. Dotyczy to wszelkiej agresji jednakże jeśli jedna ze stron będzie stroną atakującą druga strona ma prawo odstąpić od udzielenia koniecznej pomocy w przypadku możliwości naruszenia interesów własnych. Sekcja 3W przypadku gdy jedna ze stron zostanie zmuszona do prowadzenia otwartego konfliktu z agresorem z którym druga strona ma podpisany jakikolwiek traktat, strona zobowiązana do udzielenia pomocy ma prawo do zachowania neutralności lub przedyskutowania obecnej sprawy na neutralnym gruncie. Pozostała strona rezerwuje sobie w tym przypadku prawo do wspomożenia sygnatariusza tego sojuszu w dowolnej sytuacji jaką uzna za stosowną, jeśli polityka jaka prowadzi pokrywa się z polityką drugiej strony.Sekcja 4Sygnatariusze to sojuszu zobowiązują się do otwarcia granic pomiędzy sobą, umożliwienia swobodnego przekraczania okrętom obu stron granicy (Strefy Neutralnej) jak również udzielenia wszelkiej pomocy ekonomicznej i prawnej. Obie strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich placówek (Stacji Kosmicznych) naprawczych i wypoczynkowych. Sekcja 5Jeżeli pokój każdej ze Stron byłby zagrożony w okolicznościach przewidzianych przez poprzedzające artykuły, Strony powinny podjąć Radę i w odpowiednim czasie przedyskutować, jakie środki militarne należy podjąć mając na względzie ewentualną współpracę. Zobowiązują się odtąd, we wszystkich przypadkach wspólnego uczestnictwa w wojnie, do zakończenia wojny ani przez zawieszenie broni, ani pokój, ani pakt, z wyjątkiem wspólnego porozumienia między sobą. Podpisane przez UFP i Klingońskie Imperium dnia...........Napisane na podstawie tekstu Trójprzymierza z dnia 20.V.1882 r oraz wzkazówek Coena.

  Kronos
  Participant
  #21821

  Obowiązkowa lektura dla dowódców okrętów Gwiezdnej Floty 😉

  Dyrektywy Gwiezdnej Floty

  Dyrektywa nr 1

  Jako, że każda istota rozumna ma prawo do życia zgodnie ze swoją naturalną ewolucją kulturową, personel Gwiezdnej Floty nie może zakłócać normalnego rozwoju życia i kultury innej rasy. Za zakłócenia uznaje się demonstrację wiedzy, siły lub technologii rasie, która nie jest w stanie rozumieć i posługiwać się poprawnie tą wiedzą. Personel Gwiezdnej Floty nie może naruszyć Pierwszej Dyrektywy, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla jego życia lub statku, chyba że działa w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przypadkowego skażenia obcej kultury.


  Dyrektywa nr 2

  Personel Gwiezdnej Floty nie może bez wyraźnego powodu użyć siły - zbiorowo lub indywidualnie - przeciwko członkom Zjednoczonej Federacji Planet, ich reprezentantom, przedstawicielom i przywódcom, jak również przeciwko członkom innej inteligentnej rasy nie należącej do Federacji.


  Dyrektywa nr 3

  Personel Gwiezdnej Floty przebywając na obszarze będącym pod jurysdykcją rasy nie będącej członkiem Federacji zobowiązany jest do przestrzegania praw tej rasy. Kara na naruszenie tych praw jest w takim przypadku wyznaczana przez lokalne ciało ustawodawcze.


  Dyrektywa nr 4

  Jeżeli nawiązany zostanie kontakt z dotychczas nieznaną inteligentną formą życia, personel Gwiezdnej Floty zobowiązany jest do nieinformowania danej rasy, że poza obszarem jej wpływów istnieją inne światy.


  Dyrektywa nr 5

  W ekstremalnie nagłych przypadkach przedstawiciele władz Federacji upoważnieni są do podjęcia nadzwyczajnych środków do opanowania sytuacji, która może stworzyć zagrożenie dla jej mieszkańców. W ramach tych środków mają prawo przejąć czasowo dowodzenie nad każdym statkiem Gwiezdnej Floty lub jej personelem. Personel Gwiezdnej Floty ze swej strony zobowiązany jest do pełnej współpracy z danym przedstawicielem.


  Dyrektywa nr 6

  Jeżeli Personel Gwiezdnej Floty odbierze sygnał od mieszkańców Federacji proszących o pomoc, zobowiązany jest do natychmiastowej odpowiedzi na dany sygnał, zawieszając inne czynności.


  Dyrektywa nr 7

  Żaden statek Gwiezdnej Floty nie może pod żadnym pozorem odwiedzać planety Talos IV. Ta dyrektywa w tym przypadku zastępuje dyrektywę nr 6. Złamanie tej dyrektywy karane jest śmiercią.


  Dyrektywa nr 8

  W przypadku dostrzeżenia w przestrzeni Federacji statku i zidentyfikowaniu go jako należącego do rasy nie będącej członkiem Federacji, dowódca statku ma obowiązek ustalić przyczynę obecności tego statku w tym miejscu. Jeśli są uzasadnione podejrzenia, że statek ma wrogie zamiary, dowódca powinien podjąć odpowiednie działania w celu ochrony życia i mienia obywateli Federacji. Najbardziej drastyczne metody powinny być jednak podejmowane z rozwagą, aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi.


  Dyrektywa nr 9

  Żaden dowódca Gwiezdnej Floty nie może udzielać azylu politycznego jakiejkolwiek istocie bez wyraźnej zgody odpowiedniego reprezentanta rządu Federacji.


  Dyrektywa nr 10

  Jeżeli starsi oficerowie Gwiezdnej Floty dysponują niezbitymi dowodami na to, że członek personelu Gwiezdnej Floty złamał Pierwszą Dyrektywę, taki członek załogi powinien być natychmiast zwolniony z pełnionej służby i osadzony w areszcie. Reprezentant rządu Federacji zobowiązany jest też do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków skażenia.


  Dyrektywa nr 11

  Oficerowie Gwiezdnej Floty w randze kapitana lub wyższej mają prawo do prowadzenia negocjacji z legalnymi przedstawicielami planet nie należących do Federacji w sprawie odpowiednich traktatów i porozumień. W takich warunkach dany oficer jest traktowany jako specjalny ambasador Federacji. Każde porozumienie i traktat zawarte w ten sposób muszę być przedstawione Dowództwu Gwiezdnej Floty do akceptacji.


  Dyrektywa nr 12

  Przedstawiciele Federacji mogą naruszyć granice Strefy Neutralnej tylko, jeżeli jest to wymagane by ocalić życie obywateli Federacji.


  Dyrektywa nr 13

  Personel Gwiezdnej Floty ma obowiązek respektować granice terytorialne niezależnych systemów oraz rządów.


  Dyrektywa nr 14

  Jedynie po otrzymaniu wyraźnego rozkazu od cywilnego urzędnika w randze gubernatora lub wyższej personel Gwiezdnej Floty może ingerować w wewnętrzne sprawy niezależnego rządu w celu przywrócenia pokoju i zabezpieczenia życia oraz własności obywateli Federacji.


  Dyrektywa nr 15

  Żaden starszy oficer nie może udać się w potencjalnie niebezpieczne miejsce bez eskorty uzbrojonej stosownie do okoliczności.


  Dyrektywa nr 16

  Personel Gwiezdnej Floty może zapewnić technologiczną, medyczną lub inną pomoc członkom nieznanej dotychczas rozumnej rasy tylko, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z Pierwszą Dyrektywą oraz bezpieczeństwem Federacji i Gwiezdnej Floty.


  Dyrektywa nr 17

  Dowódcy statków Gwiezdnej Floty w niebezpiecznej sytuacji obowiązani są stawiać życie członków swojej załogi za ważniejsze od losów statku.


  Dyrektywa nr 18

  Członek personelu Gwiezdnej Floty oskarżony o zdradę Federacji ma prawo do procesu przeprowadzonego przez federacyjny wymiar sprawiedliwości. W przypadku wykazania bezzasadności zarzutów Dowództwo Gwiezdnej Floty nie może wyciągać wobec uniewinnionego żadnych konsekwencji.


  Dyrektywa nr 19

  Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych personel Gwiezdnej Floty nie może przewozić materiałów lub osób z jednego miejsca na drugie, jeśli istnieją podejrzenia, że owe materiały lub osoby mogą być użyte w agresywnych celach. Ta dyrektywa obowiązuje w stosunku do światów Federacji, jak i do niezależnych planet.


  Dyrektywa nr 20

  Personel Gwiezdnej Floty jest zobowiązany do użycia wszelkich środków, jakie uzna za stosowne, by zapobiec posiadaniu, transportowi, sprzedaży lub wymianie handlowej istot rozumnych trzymanych wbrew swojej woli w obrębie obszaru Federacji.


  Dyrektywa nr 21

  Personel Gwiezdnej Floty nie może pracować dla niezależnego rządu bez wyraźnej zgody zgromadzenia Federacji.


  Dyrektywa nr 22

  Jako, że każda jednostka ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii, personel Gwiezdnej Floty ma prawo do prywatnych komentarzy na temat polityki i decyzji reprezentantów rządu pod warunkiem, że nie zakłóci to celów danej misji oraz dyrektyw Gwiezdnej Floty.


  Dyrektywa nr 23

  Jeśli głównodowodzący statku lub placówki Federacji ma niepodważalny dowód, że reprezentant Federacji działa lub działał w przyszłości w sposób niezgodny z Pierwszą Dyrektywą, ma prawo zwolnić czasowo takiego reprezentanta z pełnionych obowiązków oraz poprosić o oficjalne dochodzenie.


  Dyrektywa nr 24

  Jeśli głównodowodzący statku lub placówki Federacji jest zdania, że dana osoba lub grupa osób stanowi zagrożenie dla personelu Gwiezdnej Floty lub obywateli Federacji, ma prawo użyć środków, które uważa za stosowne (włączając w to użycie siły), by zapewnić zagrożonym bezpieczeństwo.


  Dyrektywa nr 25

  Jeżeli w sytuacji ekstremalnego zagrożenia (np. w czasie wojny) personel Gwiezdnej Floty weźmie do niewoli cywila lub wojskowego, zobowiązany jest do traktowania go z honorami należnymi jego zawodowi lub randze, chyba że takie traktowanie zagraża bezpieczeństwu Federacji lub Gwiezdnej Floty.


  Dyrektywa nr 26

  Żaden członek personelu Gwiezdnej Floty nie może być obarczony odpowiedzialnością za akcje swojego zwierzchnika. Podobnie żaden członek personelu Gwiezdnej Floty nie może współuczestniczyć w karze swojego zwierzchnika, jeśli nie był bezpośrednio zaangażowany w akcje prowadzącą do przewinienia. Ta dyrektywa obowiązuje także w przypadku udowodnionego naruszenia Pierwszej Dyrektywy.


  Dyrektywa nr 27

  Członek personelu Gwiezdnej Floty ma prawo odmówić pełnienia obowiązków, jeśli narażają go one na rozłąkę z rodziną w przypadku, gdy istnieje możliwość zabrania jej na pokład statku lub innego obiektu Gwiezdnej Floty.


  Dyrektywa nr 28

  Żaden oficer dowodzący nie może być usunięty ze stanowiska, chyba że wyraża na to zgodę co najmniej trzech starszych oficerów obecnych na miejscu. Jeśli możliwe zgodę powinien wyrazić pierwszy oficer, główny oficer medyczny, główny doradca oraz jeden z młodszych oficerów.


  Dyrektywa nr 29

  Główną odpowiedzialnością głównodowodzącego dowolnego obiektu Gwiezdnej Floty jest troska o dobro swojej załogi, włączając w to cywili. Dlatego też nie może on wydawać żadnych rozkazów, które narażałyby załogę na niepotrzebne niebezpieczeństwo, za wyjątkiem sytuacji kryzysowych lub kiedy jest to nieuniknione.


  Dyrektywa nr 30

  Dowództwo Gwiezdnej Floty uznaje prawo każdego dowódcy statku do interpretacji Pierwszej Dyrektywy w zgodzie z innymi dyrektywami i opartymi na okolicznościach kontaktu z daną nowo odkrytą formą życia.


  Dyrektywa nr 31

  Warunki i specyfikacji Pierwszej Dyrektywy odnoszą się do wszystkich rozumnych form życia niezależnie od tego, czy są one naturalnego, czy sztucznego pochodzenia.


  Dyrektywa nr 32

  Żaden dowódca statku Gwiezdnej Floty nie jest upoważniony do przekraczania prędkości Warp 5, chyba że jest to wymagane przez okoliczności lub wyraźnie nakazane przez Dowództwo Gwiezdnej Floty.


  Kronos
  Participant
  #21822

  Kilka pomocnych jak mi się wydaje informacji..... 😎

  Poziomy kodów dostępu

  Dostęp do systemów komputerowych Gwiezdnej Floty jest ściśle uregulowany. Aby zabezpieczyć dane przed dostaniem się w niepowołane ręce każdy komputer ma zaprogramowany zestaw poziomów dostępu do danych. Kody dostępu dzielą się na następujące poziomy:

  Alfa Dwa

  Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów, komputerów i komend dowódczych na statku.

  Alfa Jeden

  Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Brak dostępu do komend dowódczych.

  Beta Dwa

  Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Ograniczony dostęp do komend dowódczych (chyba, że oficer dowodzący zadecyduje inaczej).

  Beta Jeden

  Nieograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Ograniczony dostęp do komend dowódczych (chyba, że oficer dowodzący zadecyduje inaczej). Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pełnioną służbą.

  Gamma Dwa

  Ograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pełnioną służbą.

  Gamma Jeden

  Ograniczony dostęp do wszystkich zapisów, systemów i komputerów na statku. Dostęp do systemów statku ograniczony do spraw związanych z pracą.

  Oficerowie na statku mają przyznane następujące poziomy dostępu:

  Stanowisko Poziom dostępu

  Oficer dowodzący - Alfa Dwa

  Pierwszy oficer - Alfa Dwa

  Główny oficer operacyjny - Alfa Jeden

  Oficer wywiadu - Beta Dwa

  Główny oficer medyczny - Beta Jeden

  Specjalista danej misji - Beta Jeden

  Szef maszynowni - Beta Dwa

  Główny oficer taktyczny - Beta Jeden

  Szef kontroli lotu - Beta Jeden

  Poziomy dostępu do danych

  Dostęp do archiwów Gwiezdnej Floty jest ściśle uregulowany. Aby zabezpieczyć dostęp do tajnych danych każdy komputer ma zaprogramowany zestaw poziomów dostępu.

  Poziom 5

  Nieograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych, tajnych i ściśle tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji.

  Poziom 4

  Ograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych, tajnych i ściśle tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

  Poziom 3

  Ograniczony dostęp do wszystkich zastrzeżonych i tajnych danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

  Poziom 2

  Ograniczony dostęp do wszystkich danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy "które trzeba wiedzieć".

  Poziom 1

  Ograniczony dostęp do danych Gwiezdnej Floty lub Federacji. Dostęp ograniczony do rzeczy powiązanych z pracą.

  Następujący oficerowie mają następujące poziomy dostępu:

  Admirałowie - Poziom 5

  Kapitanowie, komandorzy i osoby, których obowiązki służbowe tego wymagają - Poziom 4

  Porucznicy, podporucznicy i osoby, których obowiązki służbowe tego wymagają - Poziom 3

  Personel Gwiezdnej Floty na służbie - Poziom 2

  Personel Gwiezdnej Floty i cywile w niej służący - Poziom 1

  Zmiany

  Zmiana - Godziny służby

  Alfa od 0800 do 1600

  Beta od 1600 do 2400

  Gamma od 2400 do 0800

  Większość starszych oficerów jest przydzielonych do zmiany Alfa, jednak każdy może wziąć podwójne wachty lub pracować po swojej zmianie. Zgodnie z regulaminem podczas czerwonego alarmu mostek obsadza zmiana Alfa.

  Nie pytajcie skąd to mam bo sam już nawet nie pamiętam 😉 odkopałem przypadkiem przy porządkach....

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram