Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka Nowy Globalny Ład - unie kontynentalne i grupa G-20

Nowy Globalny Ład - unie kontynentalne i grupa G-20

Viewing 15 posts - 241 through 255 (of 264 total)
 • Author
  Posts
 • Romek 63
  Participant
  #107510

  Znalazłem ciekawy artykuł bardzo zgodny z moimi poglądami w tej sprawie 🙄

  Tyle tylko że ja wysunąłem podobną koncepcję już 3 lata temu w swoim blogu, aczkolwiek z mniejszą podbudową teoretyczną i faktograficzną. Szczególnie koncepcja unii kontynentalnych jest podobna do mojej 🙄

  Oto skrót artykułu pana Leszka Sykulskiego, prezesa Instytutu Geopolityki w Częstochowie, opublikowanego 13 marca 2012.

  O potrzebie rządu światowego. Od Wielkiej Europy do Unii Globalnej

  http://geopolityka.net/wp-content/uploads/...ityka_nr_12.pdf

  Dołączona grafika

  Abstrakt

  Autor podkreśla rolę przemian technologicznych i ponadnarodowych procesów integracyjnych

  we współczesnym świecie. Postuluje powołanie globalnego rządu, wyposażonego m.in. w

  kompetencje do emisji światowej waluty (elektronicznej), zdolnego do rozwiązania

  najważniejszych problemów, stojących przed światem w ciągu najbliższych dekad. Opowiada

  się za wprowadzeniem światowego języka i międzynarodowego (elektronicznego) paszportu.

  Artykuł prezentuje wybór możliwych dróg do stworzenia konfederacji światowej poprzez

  kontynentalne procesy integracyjne. Autor kreśli scenariusze na najbliższe kilkadziesiąt lat1.

  Wstęp

  „Jeśli idea rządu światowego jest nierealistyczna,

  to istnieje wyłącznie jedna realistyczna wizja przyszłości:

  totalne unicestwienie człowieka przez człowieka”.

  Albert Einstein

  [...]Już na początku lata osiemdziesiątych XX w. Henry Kissinger stwierdził, że „epoka

  supermocarstw, która na pewien czas zajęła miejsce poprzedniego układu sił, dobiega końca”3.

  Istotnie, od ponad dwudziestu lat mamy do czynienia z krystalizacją nowego porządku

  międzynarodowego – policentrycznego układu globalnego. Przemiany te skłaniają wielu

  intelektualistów i decydentów do posługiwania się kategoriami myślowymi

  charakterystycznymi dla geopolityki. Należy tutaj zaznaczyć, że paradygmat geopolityczny to

  nie tylko umiejętność dostrzegania długookresowych związków między przestrzenią i polityką,

  ale przede wszystkim myślenie w kategoriach całego globu, postrzeganie świata jako całości.

  Nowe Oświecenie – w stronę cywilizacji planetarnej

  Zacieśniające się relacje ponadnarodowe, będące efektem postępujących procesów

  globalizacyjnych, rozwoju międzynarodowych korporacji i powstania światowego rynku,

  zaczynają obejmować kolejne obszary ludzkiej aktywności, nie wyłączając polityki.

  Współzależna gospodarka globalna, powstanie i rozwój gospodarki elektronicznej, przy

  dynamicznym rozwoju technologii telekomunikacyjnych, wpływają na wzrost przepływu

  informacji w skali światowej i rozwój wśród ludzi świadomości globalnej. Mamy do czynienia z

  powstawaniem zjawiska, które Ulf Hannerz określił mianem „globalnej ekumeny kulturowej” 4.

  Dynamika przemian technologicznych związanych m.in. z rewolucjami: komputerową,

  biomolekularną i kwantową, badaniami nad sztucznym życiem, sieciami neuronowymi,

  inteligentnymi robotami, prowadzi w sposób nieuchronny do konieczności nie tylko

  międzypaństwowej, ale i pankontynentalnej, a w perspektywie także globalnej unifikacji sił i

  środków w zakresie badań naukowych. Zaawansowane programy naukowe z zakresu badań

  kosmicznych, nanotechnologii (w perspektywie piko- i femtoinżynierii), fizyki kwantowej,

  inżynierii molekularnej, energii plazmowej, badań nad grawitacją itd. wymuszają potrzebę

  globalnych działań koordynujących ich główne wektory oraz – co nie mniej ważne – kontroli

  nad efektami tych badań5. Pojedyncze, nawet najbogatsze państwa już dziś z trudem radzą

  sobie w samodzielnym realizacji zaawansowanych projektów naukowych i rozwoju branży

  wysokich technologii. Osobna sprawa to marnotrawstwo, jakim jest dublowanie badań,

  równoległe prowadzenie kilkudziesięciu programów narodowych w tych samych dziedzinach.[...]

  Do końca bieżącej dekady w światowej, powszechnie

  dostępnej sieci informacyjnej znajdzie się cały intelektualny dorobek ludzkości, jaki został

  wytworzony przez ostatnie pięć tysięcy lat. Człowiek z obserwatora świata przyrodniczego

  przekształca się powoli w jego kreatora7. Postęp naukowy niesie ze sobą olbrzymie szanse na

  podniesienie jakości ludzkiej egzystencji, ale także poważne wyzwania, z którymi ludzkość

  podzielona na ponad dwieście jednostek geopolitycznych po prostu sobie nie poradzi.

  Światowy konflikt z użyciem już dziś dostępnych technologii równałby się zagładzie Ziemi.

  Stąd tak istotna jest globalna, ścisła współpraca nie tylko na niwie naukowej i gospodarczej,

  ale także politycznej.[...]

  Ludwik Zamenhof (1859-1917), zwolennik zjednoczenia ludzkości, lekarz, wybitny społecznik,

  znany przede wszystkim jako twórca języka międzynarodowego esperanto, ale także twórca

  koncepcji homaranizmu, filozofii wszechczłowieczeństwa, słusznie zauważył, że „identyfikacja

  interesów kraju z interesami takiej czy innej narodowości czy religii, i używanie jako pretekstu

  jakichś historycznych praw, które pozwalają jednemu narodowi w danym kraju rządzić ponad

  innymi narodami jest pozostałością czasów historycznie barbarzyńskich”10. Największym

  wrogiem idei globalnej integracji są dziś nacjonalizmy, partykularyzmy polityczne i religijne,

  rasizm oraz obskurantyzm.

  XXI wiek to czas Nowego Oświecenia, ostateczny tryumfu wiedzy i rozumu, czas likwidacji

  sztucznych barier między narodami. W rezultacie przemian technologicznych i idących za tym

  także procesów geopolitycznych następować będą procesy zmierzające w kierunku stworzenia

  cywilizacji planetarnej. Głównymi czynnikami osłabiającymi dotychczasowe więzi narodowe i

  religijne (w stronę synkretyzmu religijnego) będą przemiany technologiczne i powstanie

  globalnej świadomości wśród ludzi. W miarę postępu technologicznego i, co za tym idzie,

  zmian w życiu społecznym wzmocnią się dążenia do swobodnego przepływu osób, towarów i

  ludzi nie tylko w skali kontynentalnej, ale i globalnej. Jeszcze przed końcem tego wieku

  ludzkość ma szansę osiągnąć 1° w Skali Kardaszewa (skala rozwoju technologicznego), co

  pozwoliłoby wykorzystywać większość energii dostępnej na naszej planecie. Jest to jeden z

  najważniejszych celów stojących przed ludzkością w ciągu najbliższych dekad11.

  Deterytorializacja i suwerenność uczestnicząca

  [...]Obserwowana dewaluacja tradycyjnego rozumienia suwerenności państwowej powoduje, iż

  większość państw świata nie jest dziś w stanie prowadzić polityki w pełni niezależnej od

  wpływu organizacji międzynarodowych czy ponadnarodowych grup nacisku (finansowych,

  politycznych). Dziś tylko struktura rządu światowego jest w praktyce w stanie ograniczyć

  lobbing międzynarodowych korporacji. Państwa postkomunistyczne straciły ponadto

  suwerenność ideologiczną, przyjmując w większości (jedne głębiej, inne bardziej

  powierzchownie) system ideologiczny dotychczasowego przeciwnika (kapitalizm, liberalizm,

  demokracja). Dewaluacja klasycznej suwerenności będzie postępować, a w końcu zostanie

  wyparta przez realia suwerenności uczestniczącej (suwerenności wspólnej, zbiorowej,

  zintegrowanej, połączonej)13.

  Nowe podmioty geopolityczne takie jak Unia Europejska, czy w niedalekiej przyszłości Unia

  Eurazjatycka (w dalszej perspektywie także Unia Północnoamerykańska, Unia

  Południowoamerykańska, Unia Afrykańska i unia obejmująca państwa ASEAN, Indie, Chiny i

  Japonię) oparte będą na wielopoziomowym procesie decyzyjnym, gdzie władza suwerenna

  zostanie podzielona na poszczególne szczeble, najbardziej kompetentne do poradzenia sobie z

  danym problemem.

  Waluta światowa – w stronę globalnej unii gospodarczej

  Jednym z pierwszych i najważniejszych obszarów kompetencyjnych globalnego rządu powinna

  być kontrola nad światową walutą i międzynarodowymi transferami finansowymi. Elementem

  niezbędnym dla długofalowej światowej integracji politycznej jest utworzenie uniwersalnej

  waluty, która z czasem zastąpi zupełnie waluty narodowe. Poza oczywistymi zaletami

  międzynarodowego pieniądza takimi jak zakończenie wojen i spekulacji walutowych,

  niestabilności kursów i bilansów handlowych, stanowił on będzie bezcenny element

  integracyjny i symboliczny – zjednoczenia ludzkości. Światowy pieniądz ułatwi poza tym

  globalny handel, uprości i zdynamizuje powstawanie i rozwój międzynarodowych

  przedsiębiorstw. Dzisiejszy system walutowy jest niesprawny, stał się, jak słusznie podkreśla

  noblista z ekonomii prof. Robert Mundell, źródłem spekulacji, stąd koniecznością jest

  budowanie ponadnarodowych obszarów walutowych.[...]

  Główną bazą dla stworzenia rządu światowego powinny być struktury Banku Światowego,

  Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych i G20.

  Koordynacja działań przez rząd światowy na rzecz globalnej integracji politycznej powinna się

  zaś także opierać na strukturach ponadnarodowych konfederacji i federacji (np. Unii

  Europejskiej czy Unii Eurazjatyckiej).

  Język międzynarodowy

  Omawiając przyszłość procesów integracyjnych na Ziemi, warto poruszyć problem języka,

  który mógłby stać się uniwersalnym narzędziem komunikacji między poszczególnymi centrami

  geopolitycznymi. Współcześnie w środowiskach nauki, biznesu i polityki dominuje język

  angielski. Jest to pochodna dominacji kulturowej i technologicznej Anglosfery. Jednak

  supremacja w zakresie języka prowadzi do osiągnięcia przez nią także preponderancji w

  noosferze, co pośrednio skutkuje także uzyskaniem przewagi politycznej przez kraje

  anglosaskie. Idea zjednoczenia ludzkości nie powinna być oparta na hegemonii jednego

  modelu kulturowego. Proces dochodzenia do cywilizacji planetarnej powinien być

  zrównoważony i stanowić syntezę czołowych ośrodków kulturowo-technologicznych.

  Warto rozważyć wprowadzenie przez przyszły rząd światowy jednego, neutralnego,

  „technicznego” języka, który pozwoliłby na prowadzenie międzynarodowej komunikacji bez

  narzucania określonego „bagażu kulturowego”. Naturalną propozycją takiego „narzędzia”

  językowego jest esperanto, mające ponad stuletnią tradycję i ściśle związane z ideą

  pokojowego zjednoczenia ludzkości. W ostatnich latach jest poważnie brane pod uwagę także

  w kręgach europejskich geopolityków jako alternatywa dla angielskiego w przyszłym, pełnym

  zjednoczeniu Europy (od Atlantyku do Pacyfiku). Szeroko tę kwestię omówił m.in. znany

  francuski ekonomista Marc Rousset w swojej głośnej książce pt. Nowa Europa: Paryż-Berlin-

  Moskwa. Kontynent europejski przeciw zderzeniu cywilizacji15.

  Integracje (pan-)kontynentalne

  Największym wyzwaniem stojącym dziś przed czołowymi ośrodkami siły jest realizacja

  pokojowej budowy globalnej konfederacji, opartej na poszanowaniu dorobku cywilizacyjnego

  wszystkich stron świata. Wstępem do globalnej integracji są kontynentalne i pankontynentalne

  projekty zjednoczeniowe (od konfederacji do federacji). Jednym z najpilniejszych zadań jest

  dziś przekształcenie Unii Europejskiej w państwo federacyjne oraz utworzenie Unii

  Eurazjatyckiej16.[...]

  Dołączona grafika

  Szkic 3. Eurosfera – Blok Kontynentalny

  Unia Europejska jako państwo federalne musi stać się także mocarstwem wojskowym,

  zdolnym do efektywnego prowadzenie działań zbrojnych „czwartej generacji”. Dotychczasowe

  próby tworzenia trzonu europejskich sił zbrojnych prowadzone na fundamencie tzw. grup

  bojowych Unii Europejskiej, które osiągnęły gotowość operacyjną w 2007 r., są

  niewystarczające. Dziś mają jedynie symboliczne znaczenie z uwagi na ograniczenia użycia,

  które mieszczą się wyłącznie w ramach misji petersberskich (misje pokojowe, zarządzanie

  sytuacjami kryzysowymi, zadania humanitarne). Wśród wielu koncepcji Unii Europejskiej warto

  przywołać ideę UE jako mocarstwa cywilnego20, przy czym warto położyć tutaj akcent na

  rozwój nowoczesnych technologii prowadzenia działań zbrojnych, od instrumentów wojny

  sieciowej począwszy, przez budowę kontynentalnych (ponadnarodowych) sieciocentrycznych

  związków taktycznych, na instrumentarium cyberwojny skończywszy. Przyszła Europa

  federalna bez wątpienia powinna stać się mocarstwem w cyberprzestrzeni

  (cybermocarstwem).[...]

  Zarówno federalna Unia Europejska, jak i zjednoczona Eurosfera stanowić będą przykład dla

  tworzenia kolejnych projektów integracyjnych. Dziś najbardziej zaawansowane są plany

  powołania Unii Północnoamerykańskiej (North American Union), w skład której wchodziłyby

  Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Wspólną walutą stałby się dolar amerykański lub nowa

  waluta – amero26.[...]

  Dołączona grafika

  Dołączona grafika

  Szkic 10. Kontynentalna pentarchia

  (Unia Północnoamerykańska, Unia Południowoamerykańska,

  Eurosfera, Unia Afrykańska, Unia Południowa)

  Podsumowanie

  W dzisiejszym podzielonym i skonfliktowanym świecie potrzebna jest dalekosiężna wizja

  wspólnej przyszłości. Jako ludzkości nie stać nas na małe idee i partykularne interesy. To

  optymalny czas na rozpoczęcie pokojowej, globalnej integracji. Początkiem powinno być

  powołanie struktury ponadnarodowej, zdolnej do globalnego zarządzania, która będzie w

  stanie aktywizować procesy integracyjne w skali światowej. Ważne, aby rozpocząć poważną

  debatę o powołaniu globalnego rządu nie tylko w ośrodkach akademickich i think tankach, ale

  także w środowiskach polityczno-gospodarczych.


  LESZEK SYKULSKI – prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie, sekretarz Polskiego

  Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 – prezes), redaktor naczelny rocznika

  „Przegląd Geopolityczny” i portalu Geopolityka.net.


  Pojawiły się już w internecie także artykuły z wywiadów z autorem i komentarze do artykułu:

  http://xportal.pl/?p=4668

  http://www.konserwatyzm.pl/artykul/4400/wy...u-geopolityki-p

  Romek 63
  Participant
  #112512

  Czy Unia wygra z rajami podatkowymi?

  http://www.uniaeuropejska.org/czy-unia-wyg...i-podatkowymiya

  Według szacunków dziennikarzy śledczych suma dochodów ulokowanych w rajach podatkowych może sięgać od 21 do 32 bilionów dolarów, co stanowi prawie połowę światowego PKB. Zdaniem Komisji Europejskiej każdego roku, na skutek ukrywania pieniędzy przez przedsiębiorców, Unia Europejska traci około 1 biliona euro.[...]

  Tak ogromna, nieopodatkowana suma pieniędzy powoduje duże straty dla społeczeństw całego globu i przyczynia się do pogorszenia sytuacji finansowej wszystkich państw. Pieniądze, które mogłyby zostać wykorzystane na rozwój poszczególnych krajów, pozostają w rękach elity finansowej. Najbogatsi ciągle się bogacą, tworząc kastę ludzi dla których prawo nie istnieje. Nie istnieje, ponieważ posiadają środki aby je obejść. Zadaniem Unii jest więc zrobienie kroku, który wyprzedzi owych „nadludzi”.

  Czy Unii uda się zostać Robin Hoodem i zabrać bogatym, aby oddać przeciętnemu obywatelowi to, co prawnie mu się należy? Zobaczymy.

  Wybitny francuski filozof Emmanuel Levinas w swoim sztandarowym dziele Całość i nieskończoność pisał: „Posiadanie jako źródłowy warunek obdarowywania uległo w systemie kapitalistycznym całkowitemu przenicowaniu. Pierwotnie ukierunkowane na Innego, a więc będące częścią struktur etycznych, stało się czystym zagarnianiem-w-nieskończoność, w której brak już miejsca i czasu dla Innego. Etykę zastąpił kult wzrostu gospodarczego i PKB, a szczęście zaczęto odmierzać stanem kont bankowych”. A skoro nie możemy we współczesnym indywidualistycznym społeczeństwie konsumpcyjnym liczyć na dobro drugiego człowieka, to musimy zdać się na przymus prawny. Droga Unio! Jesteś po to, aby służyć obywatelom. My ci pozwalamy, a ty działaj!

  Jestem przekonany że przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego na świecie jest polityka finansowa wielkich banków ( kreowanie wirtualnego pieniądza ) oraz funkcjonowanie rajów podatkowych. Wielkie banki były ratowane pieniędzmi podatników zamiast zastosować rozwiązanie podobne jak w przypadku banków cypryjskich tyle że w jeszcze ostrzejszej formie bo bez żadnych dotacji. Banki powinny wypłacić swoim klientom tylko minimalne kwoty gwarantowane. Stracili by na tym tylko najbogatsi a nie wszyscy. Natomiast raje podatkowe powinny być natychmiast zlikwidowane, a połowę ze zgromadzonych tam pieniędzy należałoby oddać do dyspozycji rządów państw z przeznaczeniem na wydatki socjalne i państwowe inwestycje gospodarcze co rozkręciłoby gospodarki pobudzając wzrost PKB. Ostatnie propozycje Unii Europejskiej i G-7 to także miedzy innymi postulat wprowadzenia światowych standardów podatkowych co jest krokiem we właściwym kierunku.

  Afryka Zachodnia kusi inwestorów jedną walutą i jednolitym prawem

  http://biznes.onet.pl/afryka-zachodnia-kus...03,1,news-detal

  Dołączona grafika

  100 mln mieszkańców, jedna waluta, brak barier celnych, zharmonizowane prawo - osiem krajów Czarnego Kontynentu należących do Unii Gospodarczej i Monetarnej Afryki Zachodniej (UEMOA) przekonuje, że warto w nich inwestować. [...]

  Do UEMOA należy 8 afrykańskich państw: Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal i Togo. Kraje te mają m.in. wspólną politykę rolną, monetarną, oferują wspólnie preferencyjne taryfy celne, inwestują w rozwój dróg i kolei.[...]

  Komisarz zwrócił uwagę, na potencjał rozszerzenia tego rynku, ponieważ planowane jest poszerzenie UEMOA o kolejne państwa należące do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Organizacja zrzesza 15 państw zachodnioafrykańskich (w tym te należące do UEMOA), ale nie tworzy jeszcze unii monetarnej ani celnej.

  Oby tak dalej w Afryce i na świecie - jest kolejna unia 🙄

  Romek 63
  Participant
  #112975

  G8 wzywa do walki z uchylaniem się od podatków

  http://biznes.onet.pl/g8-wzywa-do-walki-z-...91,1,news-detal

  [...]Podkreślono, że kraje powinny zmienić przepisy umożliwiające obecnie firmom przerzucanie zysków za granicę w celu unikania podatków. Jak pisze agencja dpa, uzgodniono niewiele konkretów, jeśli chodzi o eliminowanie luk z przepisów podatkowych. Odpowiedzialność przerzucono na Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), G20 i plany działania poszczególnych krajów.[...]

  G-8: O co chodzi w światowym rejestrze firm

  http://biznes.onet.pl/g-8-o-co-chodzi-w-sw...70,1,news-detal

  Brytyjscy gospodarze szczytu G-8 w na jeziorem Lough Erne w Irlandii Północnej próbują przekonać pozostałych uczestników do zgody na założenie jawnego, powszechnie dostępnego, globalnego rejestru firm.

  Ma to być recepta na rozpowszechniony proceder unikania płacenia podatków przez wielkie korporacje i ich właścicieli.[...]

  Brytyjski kanclerz skarbu podkreślił, że musi dojść do aktualizacji globalnych przepisów:"Wiele z tych reguł ustaliła jeszcze w latach 20. Liga Narodów i nikt ich nie uaktualniał, w miarę jak zmieniał się świat, pojawił się internet. I na tym szczycie chcemy ustalić nowe zasady i uzdatnić istniejące, aby pasowały do XXI wieku" - powiedział BBC brytyjski kanclerz skarbu George Osborne.

  Może stopniowo coś się zacznie zmieniać na lepsze w tych sprawach, a G-20 wprowadzi jakiś porządek...

  Match
  Participant
  #112976

  Nie G-20, tylko ich mocodawcy

  Dołączona grafika

  Romek 63
  Participant
  #113120

  Wiktor Suworow: w niedalekiej przyszłości może dojść do rozpadu Rosji

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wiktor-suw...,wiadomosc.html

  Dołączona grafika

  - Coraz wyraźniejsze stają się podziały, które moim zdaniem doprowadzą w niedalekiej przyszłości do rozpadu Rosji – twierdzi w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" rosyjski pisarz i historyk Wiktor Suworow.[...]

  Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że "Putin będzie ostatnim rosyjskim prezydentem". – Gospodarz Kremla nie może zrobić nic, by zatrzymać ten proces, który toczy się na naszych oczach, choć wielu ludzi tego nie dostrzega.[...]

  W opinii Suworowa, obecna ekonomiczna i polityczna sytuacja Rosji jest beznadziejna. - Dzisiejszy rząd Rosji jest rządem kryminalistów. Wszyscy są skorumpowani. Coraz wyraźniejsze stają się także podziały, które moim zdaniem doprowadzą w niedalekiej przyszłości do rozpadu Rosji.

  - Na obszarze Syberii, gdzie wydobywa się gaz i ropę, ludzie coraz głośniej pytają, dlaczego nasze pieniądze idą do Moskwy – mówi pisarz. - Przez nierówny podział środków Rosja może się rozpaść na trzy części: europejską, tatarską i syberyjską – wyjaśnia.

  Bardzo Ciekawa prognoza. To pewnie byłoby dobre dla Polski i UE.

  G20: przedstawiono plan walki z unikaniem opodatkowania przez koncerny

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/g20-przeds...,wiadomosc.html

  Odpowiedzialny za sprawy podatkowe w OECD Pascal Saint-Amans zwrócił uwagę, że frustracja rządów w związku z "agresywnym unikaniem opodatkowania" stworzyła "jedną na sto lat" szansę, aby zmienić przepisy. - Wielkie międzynarodowe firmy wiedzą, że złote czasy pod hasłem: "nigdzie nie płacimy podatków" już się skończyły - dodał.

  No to może w końcu coś się poprawi w tej kwestii 😎

  Dalajlama w wywiadzie dla Die Welt – “Jestem zwolennikiem globalizacji”

  http://ekobuddyzm.pl/2011/04/dalajlama-w-w...zacji%E2%80%9D/

  Dołączona grafika

  Romek 63
  Participant
  #115394

  Powstaje Unia Euroazjatycka. "To przeciwwaga dla Unii Europejskiej"

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/p...opejskiej/lrcq1

  Dołączona grafika

  Według planów Rosji w 2015 roku powstanie Unia Euroazjatycka, w skład której mają wejść państwa będące wcześniej republikami Związku Radzieckiego. Szeroki zakres integracji jest kwestionowany przez państwa zachodnie, które obawiają się, że Moskwa chce w ten sposób wskrzesić "imperium ZSRR" i przeprowadzić ponowną sowietyzację Azji Środkowej.

  Ciekaw jestem czy Rosji się to uda.


  Rzeczywiście pomyliłem zestaw flag 😡 ale już się poprawiam.

  Match
  Participant
  #115396

  Co tu robią flagi Mołdawii i Rumunii? XD

  Romek 63
  Participant
  #116337

  Szczyt G20 w Sydney

  http://manager.money.pl/news/artykul/szczy...,0,1482695.html

  Wyższy wzrost gospodarczy o dwa procent - to postanowienie przyjęte podczas spotkania ministrów finansów grupy G20. Szczyt odbywał się w Sydney w Australii.

  Postanowić sobie mogli ale ciekawe czy uda im się to zrealizować 😎

  Naszą cywilizację czeka upadek. Tak mówią naukowcy z NASA

  http://nt.interia.pl/technauka/news-nasza-...ampaign=firefox

  Autorzy raportu najwyraźniej myślą, że tak właśnie będzie, i jako lek na całe zło proponują wyrównanie ekonomicznych nierówności. Czyli coś, co na tym etapie jest praktycznie niewykonalne. Czy to znaczy, że faktycznie czeka nas zagłada?

  Dołączona grafika

  Match
  Participant
  #116757

  Możemy odetchnąć, Anioły Nieba raz jeszcze zażegnały zagrożenie.

  http://niezaleznatelewizja.pl/forum/viewtopic.php?id=1525

  LIBERTO
  Participant
  #116758

  match coś to za świrowisko tu podsunął ;-P

  Match
  Participant
  #116762

  Czwarty krąg internetu 😉

  Pitmistrz
  Participant
  #116767

  Normalnie jak bym czytał wiadomości z KRLD. 😀

  Galactica
  Participant
  #116924

  Match mogleś się zlitować z tymi ... czymś. Zadziwiające jaką ludzie czasami mają wyobraźnię 🙂 Jednak sam upadek naszej cywilizacji nie jest aż tak nieprawdopodobny. Jakbyśmy cofnęli się w czasi i powiedzieli upadlym cywilizacjom, że upadną to skończylibyśmy na kilka różnych sposobów. 😀

  Romek 63
  Participant
  #117112

  Sposób na nierówności? Globalny podatek majątkowy!

  http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/t...datek-majatkowy

  Kolejny pomysł lewicy który podoba mi się 🙄 Od dawna o czymś takim właśnie myślałem 😎

  Match
  Participant
  #117120

  Doskonały pomysł. Dzięki temu będzie komu sfinansować mój gwarantowany dochód minimalny.

Viewing 15 posts - 241 through 255 (of 264 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram